Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Hợp đồng lao động có thể xem là một trong những văn bản quan trọng nhất trong quan hệ lao động. Đây là cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động. Tùy theo quy định, tính chất hoạt động của từng công ty mà hợp đồng lao động sẽ mang những nội dung khác nhau. Tuy nhiên, các nội dung trong hợp đồng vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động. Vậy quy định về hợp đồng có thời hạn như thế nào, cần lưu ý gì khi tiến hành ký kết hợp đồng lao động?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

– Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Điều 13, Bộ luật Lao động năm 2013 quy định khái niệm về hợp đồng lao động như sau:

“ Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.”

Theo định nghĩa trên, Hợp đồng lao động là một loại văn bản mang tính chất thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, có các nội dung thỏa thuận cơ bản bao gồm: tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Đối với các loại văn bản khác mặc dù không mang tên gọi là hợp đồng lao động nhưng lại hàm chứa các nội dung về việc làm có trả công, tiền lương, quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động.

Tham khảo: Thủ tục xin giấy phép lao động

Như vậy, việc xác định một văn bản có phải là hợp đồng lao động hay không, không căn cứ vào tên gọi của văn bản đó mà phải căn cứ vào nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.

 Cũng theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019, trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động.

Các loại hợp đồng lao động

Theo quy định của pháp luật lao động thì hợp đồng lao động có 02 loại:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

NGUYÊN TẮC GIAO KẾT VÀ HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng dựa trên nguyên tắc: tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực. Các bên có quyền tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được phép trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Hình thức của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng 03 hình thức sau:

– Bằng văn bản: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được lập thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

– Bằng phương thức điện tử: dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

– Bằng lời nói: đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng có thể giao kết bằng lời nói tuy nhiên trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Tham khảo: Quy định về thời gian làm thêm giờ của người lao động mới nhất?

MẪU CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Dưới đây là mẫu của hợp đồng lao động có thời hạn theo quy định mới nhất

Tải về: TẠI ĐÂY

CÔNG TY …..

Địa chỉ:

ĐT:

Số: …/…/HĐLĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ vào nhu cầu của các Bên.

Hôm nay, ngày… tháng… năm ….., tại Công ty ………………, chúng tôi gồm:

Bên A : Người sử dụng lao động

CÔNG TY ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………..

Đại diện Ông/Bà: ………………………………….        Quốc tịch: ……………………

Chức vụ: …………………………………

Bên B : Người lao động

Ông/bà: ……………………………….                 Quốc tịch: …………………..

Sinh ngày: ………………….                                  Giới tính: …………………..                     

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………….…………………

Điện thoại: …………………….                             Email: ………………………

Số CMND/CCCD: ……………………………………. Cấp ngày: ……………

Tại: ………………………………………………………………………………

Thoả thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc của Hợp đồng

– Loại hợp đồng: ……. tháng

– Ký lần thứ ……

– Hợp đồng từ ngày:……………. đến ngày: ……………

– Địa điểm làm việc: ……………………………………………………

– Bộ phận công tác:

+ Phòng ………………..………………………………

+ Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………….…………

– Nhiệm vụ công việc như sau:

+ Theo bảng mô tả công việc

+ Theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp và BGĐ công ty

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

– Lương căn bản: ………………..

– Phụ cấp: ………………… ……

– Các khoản bổ sung khác: theo Thỏa ước lao động tập thể và quy chế thu nhập của công ty                       

– Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

– Thời hạn trả lương: Được trả lương …. Lần vào ngày … và … hàng tháng. Trường hợp ngày thanh toán lương trúng Thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ, … tiền lương sẽ được thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp.

– Chế độ nâng bậc, nâng lương: Theo quy chế thu nhập của công ty

Điều 3: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc: … giờ/ngày, … giờ/tuần, Nghỉ hàng tuần: ngày ……

– Từ ngày Thứ …. đến ngày Thứ …… hàng tuần:

+ Buổi sáng : …………………

+ Buổi chiều: …………………

– Chế độ làm việc: Theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp và theo quy định của Công ty

– Dụng cụ làm việc: Theo yêu cầu cà điều kiện của Công ty

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN

Nội dung của hợp đồng lao động có thời hạn chủ yếu phải có các nội dung sau:

– Thông tin về tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động, bao gồm: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, chức danh,…

– Thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động: loại hợp đồng lao động ký kết, thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thực hiện hợp đồng;

– Mức lương và các khoản phụ cấp: mức lương, hình thức trả lương, thời điểm trả lương, phụ cấp;

– Thời gian làm việc;

– BHXH, BHYT, BHTN;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Bài viết liên quan