Hướng dẫn viết mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

HƯỚNG DẪN VIẾT MẪU ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Câu hỏi: Gia đình tôi bị hàng xóm lấn chiếm đất, chúng tôi đã khởi kiện ra Tòa và Tòa đã ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Tuy nhiên, đến nay gần nửa năm kể từ ngày Tòa ra quyết định, chúng tôi vẫn chưa được Chi cục thi hành án dân sự thi hành án để tôi được nhận phần đất hợp pháp của tôi. Tôi nghe nói phải gửi đơn yêu cầu thi hành án dân sự lên Chi cục Thi hành án dân sự, Luật sư có thể cho tôi xin mẫu đơn và hướng dẫn tôi được không?

Trả lời: Thi hành án dân sự được xem là khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa những phán quyết của TAND vào thực tiễn cuộc sống. Nó có vị trí, ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thực thi công lý. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong việc thi hành án dân sự, đặc biệt là thời gian tiến hành thi hành án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình các đương sự trong vụ án có quyền yêu cầu thi hành án dân sự bằng cách gửi đơn yêu cầu thi hành án dân sự đến Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;

– Thông tư 01/2016/TT-BTP.

NGƯỜI CÓ QUYỀN ĐƯỢC YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Quyền yêu cầu thi hành án dân sự được quy định cụ thể tại Điều 7 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, cụ thể người có quyền được thi hành án là:

– Người được thi hành án;

– Người phải thi hành án.

Trong đó:

Người được thi hành án là đương sự trong vụ án dân sự bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành;

Người phải thi hành án là đương sự trong vụ án dân sự bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định được thi hành.

Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định cụ thể tại Điều 1 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Lưu ý: Không bắt buộc các đương sự phải trực tiếp yêu cầu thi hành án, mà các đương sự có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án.

Tham khảo: Thủ tục yêu cầu không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài không yêu cầu thi hành án tại Việt Nam

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2018, thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự quy định cụ thể như sau:

– Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

– Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.

– Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

MẪU ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014, đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Tham khảo: Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

VÍ DỤ: Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự về tranh chấp đất đai

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

                Kính gửi:  Chi cục Thi hành án dân sự huyện C

Họ và tên người yêu cầu thi hành án:  Bùi Thị T

địa chỉ: Thôn L, xã P, huyện C, thành phố H

Họ và tên người được thi hành án:  Bùi Thị T

địa chỉ: Thôn L, xã P, huyện C, thành phố H

Họ và tên người phải thi hành án:  Nguyễn Đức L

địa chỉ: Thôn L, xã P, huyện C, thành phố H

1. Nội dung yêu cầu thi hành án

Theo nội dung Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 102/2022/QĐST-DS đã có hiệu lực thi hành của Tòa án nhân dân huyện C, ông Nguyễn Đức L có trách nhiệm tách trả cho tôi diện tích 230 m2 đất nông nghiệp tại xứ Đồng C và 130 m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Mận D.

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

Hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 12345 được UBND huyện C cấp ngày 31/12/2016 đang do ông Nguyễn Đức L giữ.

3. Các tài liệu kèm theo

– Quyết định số 102/2022/QĐST-DS ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện C;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 12345;

                                                                Huyện C, ngày …… tháng  …… năm 2022 

                                                                       Người yêu cầu thi hành án                                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)   

HÌNH THỨC NỘP ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức sau:

– Trực tiếp nộp đơn tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền;

– Gửi đơn qua bưu điện.

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày nộp đơn hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Lưu ý: Nộp kèm đơn phải có bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

Bài viết liên quan