Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

MẪU CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo tài chính sau mỗi năm tài chính là việc không thể thiếu nhằm thống kê lại hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết sau đây của Luật Việt Chính sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về các trường hợp được gộp báo cáo tài chính và mẫu báo cáo tài chính mới nhất hiện nay.

Cơ sở pháp lý:

– Luật kế toán năm 2015;

– Thông tư 78/2014/TT-BTC;

­ – Nghị định 218/2013/NĐ-CP;

1. Các trường hợp được gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại điểm 4, Điều 12, Luật kế toán năm 2015, các trường hợp sau đây được gộp báo cáo tài chính: “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Đối với quy định gộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 3, thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau: “Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”.

Như vậy, có 02 trường hợp được gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

– Doanh nghiệp mới thành lập có kỳ kế toán và kì tính thuế năm đầu tiên thời gian ngắn hơn 03 tháng;

– Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có kỳ kế toán hoặc kì tính thuế cuối cùng ngắn hơn 03 tháng;

Lưu ý: Tổng kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

2. Thời hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là trước thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm, cụ thể là trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

3. Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

TẢI VỀ

CÔNG TY …….

Số: …/…../CV-VC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày tháng …. năm ….

CÔNG VĂN

V/v gộp báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm ….

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ……….

CÔNG TY ………………

Mã số thuế: ………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: ……………………….

Chức vụ: …………….

Công ty ……………………. được cấp giấy đăng ký hoạt động số …………. lần đầu ngày …………… và cấp mã số thuế ……………. ngày ………….. Như vậy, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động đến hết ngày 31/12 kỳ kế toán năm đầu tiên thời gian hoạt động của công ty là ngắn hơn 90 ngày.

Căn cứ tại khoản 4 Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH15;

Căn cứ theo khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty chúng tôi làm công văn này kính gửi Chi cục Thuế quận Hà Đông cho công ty gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2023 vào báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2024.

Công ty chúng tôi cam kết nội dung nêu trên và các giấy tờ, tài liệu cung cấp là đúng sự thật và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Chi cục Thuế Quận Hà Đông tiếp nhận, xem xét./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

 

 

Trên đây là những nội dung tư vấn của Luật Việt Chính. Hi vọng rằng bạn có thể nắm được những thông tin đầy đủ nhất về việc mẫu gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Do tính chất phức tạp của vụ việc, để tiết kiệm chi phí cũng như thời gian, Quý khách hành có thể sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Luật Việt Chính và các dịch vụ khác theo liên hệ hotline như sau: 0911.111.099 hoặc 0987.062.757 chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

 

Bài viết liên quan