Mẫu đơn mời luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự

MẪU ĐƠN MỜI LUẬT SƯ THAM GIA BÀO CHỮA

TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Trong cuộc sống, Luật sư đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý. Dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, dân dự, hình sự, hành chính… Luật sư chính là người giúp thân chủ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đặc biệt, Luật sư bào chữa là người không thể thiếu trong các vụ án hình sự. Trong hoạt động tố tụng, Luật sư có chức năng gỡ tội cho bị can, bị cáo luôn đối lập với chức năng buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng về mặt ý nghĩa pháp lý lại đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được khách quan công bằng, đúng pháp luật, tránh cách nhìn phiến diện một chiều luôn buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng. Vậy để luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự thì cần phải làm đơn không? Mẫu đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự như thế nào?

MẪU ĐƠN MỜI LUẬT SƯ THAM GIA BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tải về: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn: 

(1): Tên Văn phòng Luật sư/Công ty luật nơi luật sư làm việc

(2): Địa chỉ công ty của Văn phòng Luật sư/Công ty luật nơi luật sư làm việc

(3): Thông tin của người đại diện cho bị can, bị cáo

(4): Mối quan hệ với bị can, bị cáo

(5): Thông tin của bị can, bị cáo

(6): Tóm tắt thông tin vụ việc

(7): Thông tin Luật sư muốn yêu cầu tham gia bào chữa

(8): Ký, ghi rõ họ tên

Ví dụ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày…..tháng ….. năm 2023

GIẤY MỜI LUẬT SƯ

Kính gửi: CÔNG TY LUẬT TNHH A

Địa chỉ liên hệ: Phòng 409, Tòa nhà B, số 58 TK, phường T, quận C, Thành phố H.

Tôi là: Phạm Văn D;                         Sinh năm: 1983;

Căn cước công dân số: 01234567890 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/6/2021.

Địa chỉ cư trú: Thôn T, xã H, huyện L, thành phố M.

Tôi là cha của cháu Phạm Phúc L, sinh ngày 21/5/2006, CCCD số 09876543210 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/9/2022.

Ngày 04/10/2023, tôi đã nhận được Thông báo Về việc Bắt bị can để tạm giam số: 1234/TB-CSHS-Đ5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố M. Theo đó, cháu Phạm Phúc L đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Phạm Phúc L, tôi kính đề nghị Công ty Luật TNHH Minh A cử Luật sư Nguyễn Văn B (Thẻ Luật sư số 123456/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 19/11/2021; số điện thoại : 0987654321) của Công ty tham gia bào chữa cho cháu Phạm Phúc L trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm (nếu có).

Tôi cam kết cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Quý Công ty và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu đó.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

LUẬT TNHH A

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

   

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI BÀO CHỮA

Theo Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về người bào chữa như sau:

Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.

Người bào chữa có thể là:

– Luật sư;

– Người đại diện của người bị buộc tội;

– Bào chữa viên nhân dân;

– Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

Những người sau đây không được bào chữa:

– Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;

– Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Lưu ý: Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị buộc tội trong cùng vụ án nếu quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau. Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một người bị buộc tội.

THỦ TỤC MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Thủ tục đăng ký bào chữa vụ án hình sự được quy định theo Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:

1. Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa.

2. Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ:

Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;

Người đại diện của người bị buộc tội xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ của họ với người bị buộc tội;

Bào chữa viên nhân dân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử bào chữa viên nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận;

Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực.

3. Trường hợp chỉ định người bào chữa thì người bào chữa xuất trình các giấy tờ:

Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân;

Bào chữa viên nhân dân xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử bào chữa viên nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận;

Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý xuất trình Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Thủ tục mời luật sư tham gia bào chữa

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa quy định tại khoản 5 điều này thì thực hiện:

Vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án;

Nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào chữa khi thuộc một trong các trường hợp:

a. Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bao gồm:

– Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;

– Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

b. Người bị buộc tội thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa từ chối người bào chữa.

6. Văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp:

– Người bị buộc tội từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa;

– Người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội quy định có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa.

7. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hủy bỏ việc đăng ký bào chữa và thông báo cho người bào chữa, cơ sở giam giữ khi thuộc một trong các trường hợp:

– Khi phát hiện người bào chữa thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

– Vi phạm pháp luật khi tiến hành bào chữa.

Trên đây là bài viết mẫu đơn mời luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quy định của pháp luật, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

– Gọi điện tới số điện thoại 0368.668.629 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày nội dung vụ việc và nhận được tham vấn trực tiếp từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

– Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

– Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

– Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

– Chúng tôi có thể trả lời tin nhắn trên website này.

Bài viết liên quan