Thủ tục thuê đất làm trụ sở công ty, địa điểm kinh doanh

THỦ TỤC THUÊ ĐẤT LÀM TRỤ SỞ CÔNG TY,

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hiện nay, kinh tế đang dần khôi phục và có những bước phát triển mạnh mẽ. Do đó có rất nhiều doanh nghiệp mới ra đời cũng như nhiều doanh nghiệp cũ muốn mở rộng kinh doanh. Do đó, có rất nhiều cá nhân, tổ chức thuê đất để xây trụ sở, địa điểm kinh doanh. Vậy trình tự, thủ tục thuê đất để làm trụ sở công ty, địa điểm kinh doanh được thực hiện như thế nào?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

– Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường.

CĂN CỨ ĐỂ CHO THUÊ ĐẤT LÀ TRỤ SỞ CÔNG TY, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Căn cứ cho thuê đất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy, theo quy định trên cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có nhu cầu thuê đất để làm trụ sở công ty, địa điểm kinh doanh thì trước hết cần phải có đơn xin giao đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào thông tin kế hoạch sử dụng đất tại địa phương có đất để xác định địa phương đó có kế hoạch cho thuê đất mục đích kinh doanh không, sau đó quyết định có cho người sử dụng đất thuê đất không.

CÁC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT

Theo quy định Điều 56 Luật đất đai năm 2013, nhà nước cho thuê đất trong các trường hợp sau:

“1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.”

Theo quy định trên doanh nghiệp muốn thuê đất để làm trụ sở công ty, địa điểm kinh doanh thì sẽ thuộc trường hợp nhà nước cho thuê đất hàng năm hoặc thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

HỒ SƠ XIN THUÊ ĐẤT LÀM TRỤ SỞ CÔNG TY, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hồ sơ xin thuê đất được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT:

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

QUY TRÌNH XIN THUÊ ĐẤT LÀM TRỤ SỞ CÔNG TY

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất

Bước 2: Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

– Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (theo khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

– Thời gian thực hiện thủ tục cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ giấy chứng nhận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.

Bài viết liên quan