Thủ tục xin cấp giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Sự phát triển của hoạt động đấu giá, đấu thầu, góp vốn bằng tài sản,… đã khiến nhu cầu thẩm định giá nở rộ trong những năm qua. Nhằm đảm bảo hạn chế thất thoát tài sản, giữ vững sự minh bạch của nền kinh tế thì pháp luật đã quy định thẩm định giá là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Luật Việt Chính đánh giá các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tương đối rõ ràng nhưng vẫn có nhiều cá nhân, tổ chức lúng túng khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Do đó, Luật Việt Chính xin được gửi tới Quý khách những thông tin cơ bản về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thông qua bài viết dưới đây:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020

– Luật Giá năm 2012

– Nghị định số 89/2013/NĐ-CP

– Nghị định số 12/2021/NĐ-CP

DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ LÀ GÌ

Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp với các hình thức như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh và có đăng ký ngành nghề thẩm định giá với mã ngành 7490. Doanh nghiệp thẩm định giá muốn thực hiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Doanh nghiệp thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Như vậy, để có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì không chỉ cần thành lập doanh nghiệp, đối tượng có nhu cầu phải thực hiện thông qua hai giai đoạn.

– Giai đoạn 1: Thành lập doanh nghiệp có mã ngành 7490 (Thẩm định giá) theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở.

– Giai đoạn 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Bộ Tài Chính

 Giai đoạn 1 là thủ tục rất đơn giản, Quý khách có thể dễ dàng trực tiếp thực hiện hoặc sử dụng dịch vụ trọn gói của Luật Việt Chính. Tham khảo Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại đây.

Tham khảo: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

VÌ SAO PHẢI TRẢI QUA GIAI ĐOẠN 2  – XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Với các ngành nghề kinh doanh không có điều kiện, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp trọn gói thì ngay lập tức doanh nghiệp có thể thực hiện hoạt động kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký. Tuy nhiên, với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì chỉ được tiến hành kinh doanh sau khi đã đáp ứng các điều kiện nhất định và phải được sự cho phép/chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cũng không phải ngoại lệ.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Doanh nghiệp thẩm định giá có thể được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Với mối loại hình thì pháp luật cũng yêu cầu các điều kiện có đôi chút khác biệt. Cụ thể như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp

– Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
– Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp
– Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
– Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

d) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Minh họa)

3. Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp
– Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
– Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

4. Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định

– Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
– Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

5. Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;

c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp theo quy định

– Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
– Không là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

d) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá thì sau khi thành lập doanh nghiệp, phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

1. Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp.

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

3. Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá cho các thẩm định viên tại doanh nghiệp theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp và phải có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

4. Bản sao Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Giấy xác nhận đã cấp thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp;
5. Bản sao chứng thực hoặc sao y bản chính văn bản về việc chấm dứt hợp đồng lao động của các thẩm định viên hoặc thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp thẩm định giá liền kề trước thời điểm đăng ký hành nghề;
6. Bản sao Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên của doanh nghiệp về giá hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính;
7. Bản sao chứng thực Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp có thời gian phù hợp với thời hạn lao động tại hợp đồng lao động đối với trường hợp thẩm định viên về giá của doanh nghiệp là người nước ngoài;
8. Bản sao chứng thực hoặc sao y bản chính Hợp đồng lao động và Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) tại doanh nghiệp thẩm định giá của thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề, ghi rõ thời gian làm việc và công việc phải làm phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề thẩm định giá;

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Minh họa)

9. Danh sách ít nhất 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm liền trước của thẩm định viên về giá hành nghề đã ký, trừ các trường hợp sau: Thẩm định viên về giá hành nghề dưới 06 (sáu) tháng trong năm liền trước; thẩm định viên về giá đã được Bộ Tài chính công bố đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá năm hiện tại; thẩm định viên về giá là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá và có tên trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của doanh nghiệp trong năm liền trước.
Nội dung kê khai 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá bao gồm: Số, ngày tháng năm phát hành Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá; khách hàng thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá và có xác nhận của (các) doanh nghiệp thẩm định giá phát hành.

10. Danh sách xác nhận của doanh nghiệp về vốn góp của các thành viên trong trường hợp không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

11. Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

12. Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Bộ hồ sơ nêu trên sẽ được nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá là Bộ Tài chính

QUY TRÌNH XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Bộ Tài chính.

Bước 2: Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ Tài chính tiếp nhận. Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn để doanh nghiệp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Trong quá trình giải quyết, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì thực hiện Bước 4.

Bước 4: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá. Trường hợp từ chối cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Quy trình xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Minh họa)

Với quy trình nêu trên, quý khách có thể sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Luật  Việt Chính.

NHỮNG GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

Để Luật Việt Chính có thể hỗ trợ tốt nhất, khách hàng cần phối hợp cung cấp các giấy tờ sau đây:

– Những nội dung dự định cơ bản về doanh nghiệp như loại hình, tên, thành viên (cổ đông, người sáng lập, chủ sở hữu), vốn, địa chỉ,…

– Bản sao giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá được Doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có), Chứng chỉ hành nghề;

– Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp.

CÔNG VIỆC CỦA LUẬT VIỆT CHÍNH

– Tư vấn về các loại hình doanh nghiệp, phương án thành lập doanh nghiệp, tên gọi doanh nghiệp.

– Tư vấn các điều kiện để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và cách đáp ứng.

– Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thu thập, chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh và xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ.

– Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

– Thay mặt khách hàng nộp phí và nhận kết quả, bàn giao cho khách hàng.

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý gặp phải trong quá trình kinh doanh thẩm định giá.

Thông tin liên hệ

Để được hỗ trợ trực tiếp về Thủ tục xin cấp giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hoặc các vấn đề khác về pháp luật, bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau:

Gọi điện tới số điện thoại 0911.111.099 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày yêu cầu tư vấn.

Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

Bài viết liên quan