Mẫu biên bản bàn giao công việc

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC

Trong quá trình làm việc người lao động có thể vì nhiều lý do khác nhau mà phải bàn giao lại công việc mình đang làm cho người khác, có thể vì nghỉ việc, chuyển công tác, chuyển phòng ban hoặc hoàn thành công trình, dự án. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, tính chất và mức độ của công việc mà việc bàn giao có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Hiện nay, để đảm bảo các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu cho người phụ trách công việc sau thì khi người lao động nghỉ việc các công ty thường hay lựa chọn hình thức bàn giao bằng văn bản. Dưới đây là mẫu bàn giao công việc khi người lao động nghỉ việc Luật Việt Chính đã soạn thảo và muốn gửi đến cho quý bạn đọc cùng tham khảo.

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC KHI NGHỈ VIỆC LÀ GÌ?

Biên bản bàn giao công việc khi nghỉ việc là một loại văn bản ghi lại nội dung chuyển giao toàn bộ công việc bao gồm: nhiệm vụ, thông tin về công việc mà người nghỉ việc (người bàn giao) đã làm và chưa làm cho người nhận bàn giao (người nhận bàn giao có thể là tổ chức hoặc cá nhân), các cam kết bảo mật bí mật kinh doanh. Nó như là một văn bản thể hiện trách nhiệm và cam kết của người lao động sau khi nghỉ việc. Đây là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, quản lý công việc hiệu quả, đảm bảo tính bảo mật cao và minh bạch giữa người lao động đã nghỉ việc và công ty.

Tham khảo: Bộ luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn

Ý NGHĨA CỦA BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC KHI NGHỈ VIỆC

– Biên bản bàn giao công việc như là cầu nối giữa người lao động đã nghỉ việc và người sử dụng lao động, cùng như người lao động mới tiếp quản công viêc. Thông qua biên bản bàn giao có thể nhận biết được công việc đang ở giai đoạn nào, mức độ cần xử lý từng vấn đề ra sao.

– Trong một số trường hợp khi người lao động đã nghỉ việc nhưng chưa có người mới để tranning thì biên bản bàn giao có thể xem như là một văn bản hướng dẫn công việc, giúp người mới nắm bắt được tình hình công việc và phần nào đó có phương hướng xử lý công việc hiệu quả hơn.

– Bên cạnh đó, những cam kết bảo mật trong biên bản bàn giao đã giúp cho doanh nghiệp bảo đảm các bí mật kinh doanh đối với đối thủ cạnh tranh.

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

(Trường hợp Người lao động nghỉ việc)

Căn cứ pháp luật hiện hành;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ………………………. ngày …………….. giữa Công ty ………………………………………….. cùng ông/bà …………………………..;

Căn cứ tình hình thực hiện Hợp đồng lao động nêu trên;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên,

Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ………… tại ……………………………………………………………………………., chúng tôi tiến hành lập biên bản bàn giao công việc với nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ông/bà: ………………………………     

Chức vụ: …………………………………………..

II. NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ông/bà: …………………………..….                  

Chức vụ: …………………………….

III. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN

Ông/bà: ……………………… – Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ông/bà: ……………………… – Chức vụ: Kế toán trưởng

Ông/bà: ……………………… – Chức vụ: …………………………

Ông/bà: ………………………. – Chức vụ: …………………………

IV. DIỄN BIẾN CỤ THỂ CỦA VIỆC BÀN GIAO :

1. Phần thủ tục

Ông/bà ……………………….. tuyên bố lý do, điểm danh thành phần tham gia bàn giao: Ngày …………………., Công ty ……………………………….. cùng ông/bà ……………………… đã giao kết Hợp đồng lao động số ………………………… Thực hiện hợp đồng lao động nêu trên, từ ngày ……………… đến ngày …………………, ông/bà …………………………………làm việc đầy đủ tại Công ty …………………………………… với vai trò người lao động (chức danh: ………………………………). Quá trình làm việc cho thấy hai bên không còn phù hợp nên cùng thống nhất về việc chấm dứt quan hệ lao động và thanh lý hợp đồng lao động nêu trên. Do đó, ông/bà …………………………….. triệu tập cuộc họp với thành phần tham gia theo mục A của Biên bản này để thực hiện việc bàn giao công việc. Qua điểm danh, những người nêu trên đã có mặt đầy đủ và sẵn sàng làm việc.

2. Về quá trình làm việc của ông/bà……………………….

– Ông/bà ……………………………. phụ trách chấm công cho biết ông/bà ……………………. làm việc đầy đủ theo chế độ của công ty từ ngày ………………. đến hết ngày …………………

– Trưởng phòng hành chính nhân sự cho biết trong quá trình làm việc, ông/bà …………………………. không vi phạm nội quy, quy chế làm việc của công ty.

– Ông/bà ………………….. cho biết trong quá trình làm việc nêu trên, công ty tuân thủ các quy định về lao động.

3. Bàn giao việc ……………………….

Ông/bà ………………….. đã được ông/bà ……………… bàn giao hồ sơ để ………………………………….. Ông/bà ……………….đã thực hiện nộp và xử lý hồ sơ. Hiện đã đến lịch trả kết quả. Ông/bà …………………… đã đại diện cho Công ty cổ phần xây lắp và thương mại ………………………. nhận hồ sơ của vụ việc từ …………………. Hai bên đã kiểm tra và xác nhận không còn vấn đề gì.

4. Bàn giao việc ……………………….:

Công ty ………………………. bị ………………. Ông/bà ………………………. đang làm thủ tục …………………………….. Ngày ………………., cơ quan ……………………….. có liên hệ lại và yêu cầu Công ty …………………………… phải bổ sung thêm hồ sơ …………………………….. Ông/bà …………………… đã soạn mẫu hồ sơ và gửi cho ông/bà ……………  Ông/bà………………… cũng đại diện cho Công ty …………………………………. nhận hồ sơ của vụ việc từ ông ………………. Hai bên đã kiểm tra và xác nhận không còn vấn đề gì.

Tham khảo: Thủ tục xin giấy phép lao động

5. Bàn giao hồ sơ ………………….

Trong quá trình làm việc liên quan đến ………………… của công ty, ông/bà ………………………nhận các hồ sơ sau:

  • ……………………………………
  • ……………………………………
  • ……………………………………
  • ……………………………………
  • …………………………………….

Ông/bà ……………. đã đại diện cho Công ty ……………………….. nhận toàn bộ các giấy tờ nêu trên từ ông/bà ……………… Hai bên đã kiểm tra và xác nhận không còn vấn đề gì.

6. Bàn giao hồ sơ …………………

Ông/bà ……………………..….. đã soạn xong biểu mẫu hồ sơ ……………………….. và đã gửi bản mềm cho ông/bà………………………. Ông/bà cũng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của vụ việc này cho ông/bà………………………. Các bên xác nhận đã hoàn thành việc bàn giao nội dung này và không còn vấn đề gì.

7. Bàn giao hồ sơ ……………………………..

Ông/bà …………………………….đã bàn giao hồ sơ vụ việc này cho ông/bà và bày tỏ thiện chí về việc vẫn sẽ hỗ trợ Công ty …………………………………..hoàn thiện hồ sơ này ngay cả khi đã nghỉ việc. Các bên xác nhận đã hoàn thành việc bàn giao nội dung này và không còn vấn đề gì.

8. Bàn giao hồ sơ …………………………….

Ông/bà………………………không giữ bất cứ hồ sơ bản giấy nào. Trong quá trình lao động, ông/bà ……………………… đã đúc rút được một số nội dung chính cần lưu ý sau đây:

  • ……………………………………………………
  • ……………………………………………………
  • ……………………………………………………
  • ……………………………………………………

Ông/bà……………………..bày tỏ thiện chí về việc vẫn sẽ hỗ trợ Công ty ……………………………………. trong việc…………………………… ngay cả khi đã nghỉ việc. Các bên xác nhận đã hoàn thành việc bàn giao nội dung này và không còn vấn đề gì.

9. Bàn giao hồ sơ ……………………..

Ông/bà ………………………đã tiến hành ……………………… nhưng không giữ bất cứ hồ sơ giấy nào liên quan. Các bên xác nhận đã hoàn thành việc bàn giao nội dung này và không còn vấn đề gì.

10. Đề xuất của ông/bà………………………

Ông/bà …………………….. đề xuất công ty giải quyết các chế độ cho ông/bà ……………………… theo đúng quy định của hợp đồng và theo quy định của pháp luật.  

Ông/bà …………………… đề xuất việc sẽ lập cơ chế hợp tác giữa hai bên để cùng phát triển, đảm bảo hoạt động cho Công ty ……………….

Ông/bà……………………. chấp thuận và giao cho các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho ông/bà ………………… theo quy định và rà soát các nội dung có thể cộng tác cùng ông/bà………………………., tiến hành đàm phán và trình lãnh đạo xem xét.

11. Cam kết của ông/bà………………….

Ông/bà ……………………… cam kết những nội dung sau:

– Không tự ý cung cấp bất cứ thông tin nào về hoạt động kinh doanh và các vấn đề nội bộ của Công ty …………………………….. cho bên thứ ba. Tuy nhiên, trong trường hợp hai bên xảy ra tranh chấp về quan hệ lao động theo Hợp đồng lao động nêu trên thì ông/bà ………………….. sẽ cung cấp thông tin liên quan trực triếp đến quan hệ lao động giữa hai bên cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

– Không trở thành người lao động tại các doanh nghiệp đối thủ của Công ty …………………………….trước ngày …./…../………

– Không cung cấp dịch vụ cho các bên trong các vụ việc có lợi ích đối kháng với Công ty …………………………………. trước ngày …../…../………….

Tham khảo: Quy định về thời gian làm thêm giờ của người lao động mới nhất?

12. Kết thúc việc bàn giao

Các bên thống nhất đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ hồ sơ và công việc. Các bên cùng xác nhận ông/bà………………….. không còn là người lao động của Công ty …………………………….. kể từ ngày ……../……./…………..

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ ….. phút ngày ….. tháng ….. năm 20….. và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do ông/bà ………… giữ 01 (một) bản, Công ty ………………………….. giữ 01 (một) bản. Biên bản chỉ có giá trị nếu được công ty đóng dấu giáp lai và đầy đủ chữ ký của ông/bà …………………… vào các trang./.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN

 

NHỮNG NỘI DUNG CẦN CÓ TRONG BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Biên bản bàn giao công việc phải đảm bảo được những thông tin cơ bản dưới đây:

– Thời gian, địa điểm thực hiện bàn giao;

– Thông tin chi tiết về người bàn giao và người nhận bàn giao;

– Nội dung bàn giao:

+ Tình hình thực hiện công việc: Công việc đã hoàn thành và công việc chưa hoàn thành (đối với những công việc chưa hoàn thành đặc biệt là những công việc mang tính cấp thiết và quan trọng cần phải ghi rõ, cụ thể);

+ Hồ sơ, sổ sách, số liệu;

+ Các tài khoản công ty (nếu có).

– Cam kết giữ bí mật công ty

– Chữ ký của cả hai bên (trong một số trường hợp cần có cả chữ ký của người làm chứng).

Bài viết liên quan