Mẫu đơn thay đổi thông tin nơi cư trú

MẪU ĐƠN THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Hiện nay, nhiều người dân muốn điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, nhưng không nắm rõ hồ sơ cùng thủ tục cần chuẩn bị những gì để không phải mất công đi lại nhiều lần. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin khi muốn điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu và mẫu tờ khai cần kê khai khi thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú.

Việc điều chỉnh thông tin cư trú của công dân sẽ chỉ được thực hiện trong các trường hợp như sau:

– Thay đổi chủ hộ:

– Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đừng, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

* Hồ sơ về điều chỉnh thông tin cư trú sẽ bao gồm các loại giấy tờ như sau:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (đã được Luật Việt Chính sưu tâm)

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin.

+ Các loại giấy tờ khác trong từng trường hợp.

* Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ cần phải có để thay đổi thông tin cư trú người dân cần phải nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền nơi mình đang sinh sống.

+ Thực hiện online trên Công dịch vụ công. 

TẢI: MẪU TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):…………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………../………………/ ……………………….. 3. Giới tính:……………………………………….

4. Số định danh cá nhân:                        

5. Số điện thoại liên hệ:……………………………….. ………….6. Email:…………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:…………………………… 8. Mối quan hệ với chủ hộ:………………

9. Số định danh cá nhân của chủ hộ:                        

Nội dung đề nghị(2):…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

TT Họ, chữ đệm

và tên

Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Số định danh

cá nhân

Mối quan hệ

với chủ hộ

 

………,ngày….tháng….năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

 

..,ngày..tháng….năm

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU CHỖ Ở HỢP PHÁP(4)

 

 

 

 

 

(7) Họ và tên: ………………

(7) Số định danh cá nhân:…………….

 

 

 

..,ngày…tháng…năm

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ

HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ(5)

 

 

 

 

 

(7) Họ và tên: ………………

(7) Số định danh cá nhân:…………….

 

 

 

..,ngày….thángnăm

NGƯỜI KÊ KHAI(6)

 

Chú thích:

(1) Cơ quan đăng ký cư trú.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú. Việc lấy ý kiến của chủ hộ được thực hiện theo các phương thức sau:

  1. a) Chủ hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
  2. b) Chủ hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác.
  3. c) Chủ hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

 (4) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú. Việc lấy ý kiến của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được thực hiện theo các phương thức sau:

  1. a) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
  2. b) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác.
  3. c) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

Ghi chú: Trường hợp chủ sở hữu hợp chỗ ở hợp pháp gồm nhiều cá nhân, tổ chức thì phải có ý kiến đồng ý của tất cả các đồng sở hữu trừ trường hợp đã có thỏa thuận về việc cử đại diện có ý kiến đồng ý; Trường hợp chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID thì công dân phải kê khai thông tin về họ, chữ đệm, tên và số ĐDCN của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp.

(5) Áp dụng đối với trường hợp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú. Việc lấy ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ được thực hiện theo các phương thức sau:

a) Cha, mẹ hoặc người giám hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.

b) Cha, mẹ hoặc người giám hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác.

c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

(6) Trường hợp nộp trực tiếp người kê khai ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên vào Tờ khai. Trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID thì người kê khai không phải ký vào mục này.

(7) Chỉ kê khai thông tin khi công dân đề nghị xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID.

Bài viết liên quan