Mẫu văn bản giải trình về diện tích đất thay đổi so với giấy chứng nhận đã cấp

MẪU VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT THAY ĐỔI

SO VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP

Hiện nay, việc diện tích đất tăng thêm hoặc giảm đi so với giấy chứng nhận đã cấp diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, thực tế để hợp thức hóa diện tích này lại là điều không hề đơn giản. Vậy khi có sự thay đổi này, trong một số trường hợp cần phải làm công văn giải trình. Luật Việt Chính xin gửi đến bạn đọc tham khảo mẫu Văn bản giải trình về diện tích đất thay đổi so với giấy chứng nhận đã cấp.

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

                    …………, ngày …… tháng ….. năm 2023

VĂN BẢN GIẢI TRÌNH

“V/v diện tích thay đổi so với GCNQSD đất đã cấp”

Căn cứ hồ sơ địa chính và hiện trạng thửa đất bản đo đạc chỉnh lý địa chính do Công ty ………………….. – Chi nhánh miền bắc thực hiện đo vẽ ngày …/…/2023 đã được Văn phòng Đăng ký đất đai ……………. kiểm tra ngày …/…/…… và ký duyệt …/…/……. Thửa đất số …, tờ bản đồ địa chính số …. Địa chỉ thửa đất tại ……., phường …., thành phố ……..

– Chủ sử dụng đất: Ông ………., đã được UBND ………… cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất số Sêri CĐ ……., cấp ngày …/…/…… Thửa đất số …, tờ bản đồ số …, diện tích …. m2; Loại đất: Đất ở tại đô thị (ODT): … m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN):… m2.

– Hiện trạng sử dụng là thửa đất số …, tờ bản đồ địa chính số …. Diện tích … m2. So với giấy chứng nhận đươc cấp giảm … m2 do các nguyên nhân sau:

+ Chủ sử dụng đất đã tự nguyện tặng cho nhà nước … m2 đất CLN phần phía trước giáp đường đi chung để mở rộng đường. Chủ sử dụng đã tự nguyện tặng cho địa phương làm đường giao thông mà không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ.

+ Đoạn ranh giới phía Đông bắc thửa đất giảm so với kích thước trong GCN đoạn này giáp nhà ông ……….. Đoạn ranh giới phía Tây bắc thửa đất giáp ranh với đất ở và đất ao của ông ………. kích thước không thay đổi so với GCNQSD đất.

+ Đoạn ranh giới phía Tây nam thửa đất giáp đất ở bà ………. thực tế chỉ có … m; theo GCN kích thước … m là sai do đo thủ công

Tham khảo: Mẫu văn bản hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

UBND phường …………. và xác minh hiện trạng sử dụng đất của các hộ Ông (bà) nói trên và xác định các nội dung như sau:

Diện tích hiện trạng là thửa … tờ bản đồ số …, diện tích giảm … m2 đất trồng cây lâu năm, diện tích đất ở đô thị không thay đổi so với diện tích đã được cấp GCNQSD đất. Nguyên nhân giảm diện tích do tặng cho làm đường … m2 và sai do tính toán đo vẽ thủ công … m2 .

Hiện nay hình thể và mốc giới của gia đình ổn định, rõ ràng có tường xây kiên cố, quá trình lập hồ sơ đo đạc được các hộ giáp ranh ký công nhận ranh giới mốc giới đầy đủ, quá trình sử dụng đất ổn định, liên tục, không có tranh chấp, không có đổi đất, chuyển nhượng, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Vậy UBND phường …………. xác định quá trình sử dụng đất và nguyên nhân thay đổi diện tích sử dụng đất cho ông …………… để Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố ……………. và các cơ quan có thẩm quyền nắm được thay đổi nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho cho ông …………… được thực hiện các thủ tục tiếp theo và các giao dịch về quyền sử dụng đất./ .

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Bài viết liên quan