Hướng dẫn hộ kinh doanh thay đổi phương pháp nộp thuế từ hộ khoán sang tự kê khai

HƯỚNG DẪN  HỘ KINH DOANH THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP NỘP THUẾ TỪ HỘ KHOÁN SANG TỰ KHAI

Hiện nay, để thuận tiện cho việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh và căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh từng địa phương, phương pháp nộp thuế khoán đã được áp dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện việc nộp thuế theo phương pháp này, một số hộ kinh doanh cảm thấy không phù hợp và muốn được nộp thuế theo phương pháp tự khai. Vậy thủ tục đề nghị thay đổi phương pháp nộp thuế từ hộ khoán sang tự khai như thế nào? Bài viết sau đây của Việt Chính Luật sẽ phân tích rõ.

1. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thuế khoán

Thuế khoán được áp dụng trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp quy định.

Mức thuế khoán là mức thuế cố định hàng tháng/quý hộ kinh doanh cá thể phải nộp và do cơ quan thuế xác định dựa trên tài liệu kê khai trên thực tế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định mức thuế khoán.

Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch hoặc theo tháng đối với trường hợp kinh doanh theo thời vụ. Mức thuế khoán phải được công khai trong địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tự khai

Tại Khoản 4 Điều 3; Điểm b Khoản 3, Tiết b6 Điểm b Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai” là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai”.

Như vậy, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương án tự kê khai phải là hộ kinh doanh quy mô lớn hoặc chưa đáp ứng được quy mô nhưng muốn lựa chọn theo phương pháp tự kê khai.

Tiêu chí để xác định quy mô lớn của Hộ kinh doanh bao gồm các yếu tố về doanh thu hoặc lao động sử dụng, cụ thể:

+ Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH/năm từ trên 10 người hoặc tổng doanh thu của năm liền kề trước đó từ trên 3 tỷ đồng;

+ Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ trên 10 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

Tìm hiểu thêm: Các trường hợp hộ kinh doanh được miễn và miễn giảm thuế năm 2024

3. Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Hướng dẫn hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tự khai

a. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại điểm 8.2 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD;

TẢI VỀ Mẫu số 01-CNKD (1)

– Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai) theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD;

TẢI VỀ Mẫu số 01-2-BK-HĐKD

– Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD;

b. Nơi nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

d. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế, cụ thể: Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Lưu ý:

Với Hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh

Nếu hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh, cần thông báo cho CQT trực thuộc với hạn cuối là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh, HKD không cần nộp hồ sơ khai thuế, trừ khi hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh không tròn tháng/quý nếu khai thuế theo tháng/quý.

Với Hộ kê khai đã chuyển đổi từ hộ khoán trong năm

Hộ khoán đã chuyển đổi sang hộ kê khai, thì trước đó hộ khoán cần khai điều chỉnh, bổ sung theo tờ khai thuế khoán 01/CNKD. CQT theo đó điều chỉnh giảm thuế khoán cho thời gian chuyển đổi. Thời gian hộ khoán nộp tờ khai điều chỉnh hạn cuối là ngày thứ 10 từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Trên đây là bài viết của Việt Chính Luật về việc hướng dẫn hộ kinh doanh thay đổi phương pháp nộp thuế từ hộ khoán sang tự khai. Quý khách hàng cần tư vấn, hãy gọi trực tiếp tới số hotline:

0911.111.099 hoặc 0987.062.757 

Bài viết liên quan