Mẫu đăng ký sổ cổ đông mới nhất

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG MỚI NHẤT

Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. Sổ đăng ký cổ đông là một trong những tài liệu rất quan trọng, là tài liệu lưu giữ thông tin về việc sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

NỘI DUNG CỦA SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 nội dung của sổ đăng ký cổ đông bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

Mẫu đăng ký cổ đông bao gồm một số nội dung sau:

– Thông tin doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, MST, địa chỉ trụ sở;

– Thông tin về vốn điểu lệ: số cổ phần; mệnh giá cổ phần, thông tin cổ phần chào bán, thông tin cổ phần đã bán, giá trị cổ phần đã bán;

– Danh sách cổ đông và tỷ lệ phần trăm cổ phần (Lưu ý: ghi chi tiết đầy đủ thông tin cá nhân của từng cổ đông và tỷ lệ phần trăm cổ phần).

Lưu ý: Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông.

MỨC PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI KHÔNG LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Theo khoản 2 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp như sau:

“Điều 52. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;

b) Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông phát hành cổ phiếu;

c) Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

d) Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.Như vậy, đối với hành vi không lập sổ đăng ký cổ đông có thể bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.”

Như vậy, trường hợp công ty không lập sổ đăng ký cổ đông thì có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục buộc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định theo điểm d khoản 3 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Bài viết liên quan