Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa phúc thẩm

MẪU ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Vì một số lý do nào đó mà những người có tư cách như bị cáo, người bào chữa, đương sự,…. muốn xin hoãn phiên toà theo quy định của pháp luật, cá nhân phải làm đơn đề nghị xin hoãn phiên toà gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. 

I. Các trường hợp phải hoãn phiên toà trong vụ án dân sự

Căn cứ theo Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

1. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231 và Điều 241 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

2. Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

c) Vụ án được đưa ra xét xử;

d) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

đ) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

3. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

4. Trường hợp sau khi hoãn phiên tòa mà Tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa thì Tòa án phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.”

II. Các trường hợp phải hoãn phiên toà trong vụ án hình sự

Căn cứ theo Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

1. Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;

c) Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

d) Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Tham khảo: Mẫu đơn khiếu nại trường hợp bị chậm trả kết quả

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

2. Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

3. Quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;

c) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;

d) Vụ án được đưa ra xét xử;

đ) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

e) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

4. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

III. Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa

TẢI: Đơn xin tạm hoãn phiên tòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM

Hà Nội, ngày ……tháng….năm 2024

                                                      Kính gửi:     Tòa án nhân ……………..

Căn cứ quyết định số …………………. về việc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân ……………………..; 

Căn cứ giấy báo số …………… ngày ………….. của Tòa án nhân dân ……………..;  

Tôi tên là: ……………………, năm sinh: …………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Căn cước công dân số …………………….. do …………. ngày ……………………….;

Điện thoại: ……………                 Email: ………………………………………………………

Tham dự phiên tòa với tư cách: …………………………………………………

Nay, tôi có nguyện vọng xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm, được đưa ra xét xử vào lúc …….. giờ …….., ngày ……………, tại Toà phúc thẩm Tòa án nhân dân ……………;

Lý do xin được hoãn phiên tòa phúc thẩm như sau:

………………………………………………………………………………….

Vậy, tôi mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng xét xử phúc thẩm, các cấp lãnh đạo Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân ……………………./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu

NGƯỜI LÀM ĐƠN

…………………….

Trên đây là Mẫu đơn xin hoãn phiên tòa mà Luật Việt Chính muốn gửi tới quý bạn đọc. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Page Facebook Luật Việt Chính hoặc qua Zalo: 0911.111.099 chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc đến quý bạn đọc 24/7.

Trân trọng!

Bài viết liên quan