Mẫu báo cáo và biên bản thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

MẪU BÁO CÁO VÀ BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN

KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp là một trong những hồ sơ cần để doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Đây là một loại văn bản thể hiện việc doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp và đủ điều kiện để giải thể theo quy định.

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

CÔNG TY …

—–o0o—–

Số: …/…/BBTLTS-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

……, ngày … tháng … năm …..

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …., tại trụ sở CÔNG TY …………………,

địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

I. Hội đồng thành viên họp để thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ:

Ông/bà ………………….Chủ tịch HĐTV công ty – Chủ tọa.

Ông/bà ………………… – thành viên HĐTV công ty – Thư ký.

Ông/bà ………………… – thành viên HĐTV

Tham khảo: Phân biệt giữa thủ tục giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp

II. Nội dung:

Theo trình tự và thủ tục giải thể, Công ty họp để làm thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

1. Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

– Công ty có … lao động

2. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

– Nợ thuế: ….

– Nợ phải trả, nợ phải thu: ….

3. Tiền mặt và Thanh lý các tài sản của doanh nghiệp:

Tính đến ngày Hội đồng thành viên quyết định giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp còn:

– Tiền mặt: … đồng.

– Số tiền thu được sau khi thanh lý các tài sản của doanh nghiệp: … đồng.

– Tổng số tiền còn lại sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; thanh toán hết các khoản nợ (nợ thuế, nợ các tổ chức cá nhân khác) là: … đồng.

– Số tiền còn lại thuộc về các cổ đông công ty theo tỷ lệ vốn góp.

4. Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp đã hoàn thành. Người đại diện theo pháp luật cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về các nội dung trên và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi đã doanh nghiệp giải thể (nếu có).

Cuộc họp kết thúc vào hồi … giơ … phút cùng ngày.

Thư ký

 

 

 

 

 

CHỦ TỌA

Chủ tịch Hội đồng thành viên

 

 

 

 

MẪU BÁO CÁO THANH LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

CÔNG TY …

—–o0o—–

Số: …/…/BCTLTS-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

……, ngày … tháng … năm ….

BÁO CÁO

Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định giải thể doanh nghiệp số …/…/QĐ-HĐTV ngày …/…/… của Hội đồng thành viên Công ty … và tình hình thanh toán công nợ của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp xin báo cáo kết quả đã thanh toán công nợ của Doanh nghiệp đến hết ngày …/…/…., như sau:

I. THÀNH PHẨN TỔ THANH LÝ TÀI SẢN:

1. Tổ trưởng: Ông/Bà ………., Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp

2. Thành viên: Ông/Bà ………….. – thành viên HĐTV

Tham khảo: Mẫu biên bản đấu giá tài sản mới nhất hiện nay

II. KHỐI LƯỢNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY

1. Các khoản, số nợ phải thu hồi: …

2. Các khoản, số nợ phải trả: …

3. Tài sản hiện có của Công ty:

Loại tài sản đã thanh lý:   Hàng tồn kho:

Giá trị tài sản đã thanh lý: … VNĐ

III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN

Công ty không còn bất cứ tài sản nào là hàng tồn kho cần xử lý theo quy định. Kể từ ngày thông qua biên bản, quyết định giải thể Công ty, mọi tranh chấp, khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào khác sẽ giao cho ông/bà ………………– Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm giải quyết.            

  Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diên theo

pháp luật của doanh nghiệp

 

                                                                                   

 

Bài viết liên quan