Mẫu biên bản giao nhận tiền mua bán nhà có sử dụng tài khoản đóng băng

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN MUA BÁN NHÀ

SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐÓNG BĂNG

Hiện nay, mẫu giấy biên nhận tiền là một trong những biểu mẫu được sử dụng khá phổ biến. Đây là căn cứ chứng minh việc các bên đã giao nhận một số tiền đã thỏa thuận. Nếu có tranh chấp, giấy biên nhận tiền là một trong những cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại ………, xã/phường ………….., quận/huyện ………., tỉnh/thành phố ………….., chúng tôi gồm:

       BÊN NHẬN TIỀN (BÊN A):

Ông/Bà: …………………………..,                                     Sinh năm ……..,

Căn cước công dân số …………………………. cấp ngày ………………………….do ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………….

BÊN GIAO TIỀN (BÊN B):

Ông/Bà: …………………………..,                                      Sinh năm ……..,

Căn cước công dân số …………………………. cấp ngày ………………………….do ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………….

Hai bên tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền với nội dung như sau:

Vào hồi ……………. Ngày ………………., Bên A đã nhận đủ và bên B đã giao đủ số tiền là: …………………..….. (Bằng chữ: …………………………………………….).

Lý do chuyền tiền: Thanh toán tiền mua căn hộ chung cư của Bên A đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………………….. vào sổ cấp GCN số: ……………… do ………………………. cấp ngày ………………….. mang tên ………………………………………………………….  

Các thông tin và thỏa thuận có liên quan:

Tính cả số tiền đã đặt cọc thì tổng số tiền Bên B đã giao cho Bên A là: ……………………(Bằng chữ: ………………………………………). Số tiền còn lại là: …………………(Bằng chữ: …………………………………..) đã được Ngân hàng ………………… chuyển vào tài khoản của Bên A, sau khi Bên B hoàn tất thủ tục sang tên và đăng ký thế chấp, Bên A có thể rút ra.

Biên bản giao nhận tiền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản Hai bên cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây làm bằng./.

                           BÊN A                                                          BÊN B

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

Tham khảo: Mẫu văn bản kiến nghị về việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại       

Bài viết liên quan