Mẫu biên bản giao nhận tiền mua bán nhà đất

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Biên bản giao nhận tiền chính là chứng cứ quan trọng nhất nhằm thực hiện, bảo vệ được quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch khi xảy ra tranh chấp về sau. Biên bản giao nhận tiền thường được sử dụng giúp đảm bảo về mặt pháp lý nhà đất, tránh những tranh chấp, rắc rối có thể xảy ra trong quá trình mua bán nhà đất. Vậy mẫu Biên bản giao nhận tiền như thế nào? Có nội dung ra sao? Hãy cùng Luật Việt Chính tham khảo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

 

Hôm nay, ngày …….. tháng ………. năm 20….., tại ………………………….., chúng tôi gồm:

      BÊN NHẬN TIỀN (Bên A):

………………., sinh năm ………………..,

Căn cước công dân số …………………. do …………….. ngày …………., .;

Nơi thường trú: …………………………………………………………………….

BÊN GIAO TIỀN (Bên B):

  1. Ông …………………., sinh năm …………,

Căn cước công dân số …………………. do ………….. cấp ngày ………………..;

Tham khảo thêm Mẫu biên bản giao nhận tiền mua bán nhà có sử dụng tài khoản đóng băng

  1. Và vợ là bà ……………….., sinh năm …….,

    Căn cước công dân số …………………….. do ………….. cấp ngày ……………;

Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

Hai bên tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền với nội dung như sau:

Vào hồi ……………. Ngày …………………., Bên A đã nhận đủ và bên B đã giao đủ số tiền là: ………………………………………………………………..

Lý do chuyền tiền: Thanh toán tiền …………………… của Bên A theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ……………………….. ký ngày ……………………..  

Các thông tin và thỏa thuận có liên quan:

Tính cả số tiền đã đặt cọc thì tổng số tiền Bên B đã giao cho Bên A là: ……………………. (…………………………..). Bên B đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền mua căn hộ nêu trên cho Bên A. Trường hợp quá trình thực hiện thủ tục cần sự có mặt và hợp tác của Bên A thì Bên A phải bố trí thời gian cùng thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B.

Biên bản giao nhận tiền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản Hai bên cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây làm bằng./.

                        BÊN A                                                          BÊN B

                                 

 

Bài viết liên quan