Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN MỚI NHẤT

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông sáng lập hoặc cổ đông hiện hữu góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho một cổ đông trong công ty hoặc thành viên khác. Hiện nay việc chuyển nhượng cổ phần thường được thực hiện bằng việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là sự thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ phát sinh từ những cổ phần và phần vốn góp đó và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Vậy mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như thế nào?

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

…………….., ngày … tháng … năm ……

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: …/……../HĐCN-THT

  • Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty …………………………………………………………….
  • Căn cứ sự thỏa thuận của các bên;

Hôm này, vào hồi … giờ ngày …/…/………., tại Trụ sở Công ty ………………………………………., địa chỉ tại: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Bên A)

Họ và Tên: ………………………………….. Ngày Sinh: …/…/………
Quốc tịch: …………….. Dân tộc: …………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..
CCCD số: …………………… Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ……………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (Bên B)

Họ và Tên: …………………………………. Ngày Sinh: …/…/………
Quốc tịch: ……………. Dân tộc: …………..
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………..
CCCD số: ……………………. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………………………………………..

Tham khảo: Mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Đã cùng nhau ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Mục đích của hợp đồng

Ông/Bà ………………………. sở hữu …………….. cổ phần phổ thông, có giá trị …………………. VNĐ (Sáu trăm triệu đồng), chiếm ……… vốn Điều lệ của Công ty ……………………………………… Nay chuyển nhượng toàn bộ ……………… cổ phần phổ thông, có giá trị ………………………….VNĐ (Bằng chữ …………………………………), chiếm ………. vốn điều lệ công ty cho ông/bà ……………………. theo Hợp đồng chuyển nhượng số …/………/HĐCN-THT ngày …/…/………..

ĐIỀU 2: Giá chuyển nhượng, phương thức, thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng

2.1. Giá trị chuyển nhượng ………………. cổ phần được hai bên thỏa thuận là: ……………….. VNĐ (Bằng chữ ………………………….)

2.2.   Bên B thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 bằng hình thức giao nhận tiền mặt trực tiếp hoặc bằng theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A tại Ngân hàng.

2.3.   Bên B thanh toán cho Bên A số tiền chuyển nhượng cổ phần quy định tại Điều 1 ngay khi ký vào bản hợp đồng này hoặc có thể vào thời điểm khác do hai bên thỏa thuận, việc thỏa thuận phải bằng văn bản có xác nhận của hai bên nhưng việc thanh toán phải được thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

ĐIỀU 3: Trách nhiệm của bên A

3.1.   Tạo mọi điều kiện để bên B sở hữu cổ phần đã nhận chuyển nhượng;

3.2.   Cung cấp trong thời gian sớm nhất (03 ngày) các chứng từ phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật để Bên B sở hữu số cổ phần nói trên;

3.3.   Thông báo cho Bên B số tài khoản của Bên A để Bên B thực hiện việc thanh toán quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này;

ĐIỀU 4: Trách nhiệm của bên B

4.1.   Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền như đã cam kết tại Điều 2 của Hợp đồng.

4.2.   Phối hợp với Bên A tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nói trên.

4.3.   Đảm bảo các thông tin cung cấp cho Bên A khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Công ty;

ĐIỀU 5: Phạt vi phạm Hợp đồng

5.1.   Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên A sẽ không được hưởng số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A và phải bồi thường cho Bên B số tiền bằng số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A. Ngược lại, Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên B sẽ mất toàn bộ số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A.

5.2.   Trường hợp Bên B chậm thời gian thanh toán theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này thì Bên B sẽ bị phạt thanh toán bằng 150% lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 01 năm tính trên thời gian và số tiền chậm thanh toán.

ĐIỀU 6: Điều khoản chung

6.1.   Không một sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng này có hiệu lực trừ khi đã được tất cả các bên thoả thuận bằng văn bản.

6.2.   Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và diễn giải phù hợp với luật pháp Việt Nam.

6.3.   Bất kỳ một tranh chấp nào phát sinh hoặc có liên quan tới Hợp đồng này sẽ phải được giải quyết trước tiên bằng thương lượng giữa các bên hoặc giữa các đại diện có thẩm quyền của họ. Trong trường hợp không thể được giải quyết tranh chấp theo phương cách thương lượng thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền của Việt Nam.

Hợp đồng này được làm thành 03 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại trụ sở công ty, có giá trị pháp lý như nhau; các bên cam kết thực hiện theo đúng nội dung trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng mua bán máy phát điện

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

Bên chuyển nhượng

 

 

 

 

 

Bên nhận chuyển nhượng

 

 

 

 

 

Công ty ……………………………….. xác nhận 2 bên đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại trụ sở công ty ngày …/…/…….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan