Mẫu Hợp đồng ủy quyền gửi xe

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GỬI XE 

Trong đời sống xã hội hiện này, ta không còn thấy mới lạ với việc ủy quyền để thực hiện một việc gì đó như sang tên sổ đỏ, hoặc ủy quyền thực hiện công việc nào đó. Khi này ta cần phải xác lập việc ủy quyền bằng văn bản được ký kết và chấp thuận của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Luật Việt Chính xin giới thiệu đến quý bạn đọc một mẫu Hợp đồng ủy quyền gửi xe oto tại Vinhome. 

* Hợp đồng ủy quyền là gì?

 Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ cần trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Hợp đồng ủy quyền là loại hợp đồng nằm trong nhóm hợp đồng có đối tượng là công việc, theo đó chủ thể của hợp đồng ủy quyền gồm bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Tuy nhiên sẽ tùy từng trường hợp theo thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định, trong trường hợp hai bên không thỏa thuận về thù lao hoặc có thỏa thuận không thù lao thì bên ủy quyền không cần chi trả thù lao cho bên được ủy quyền.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

* Mẫu hợp đồng ủy quyền gửi xe ô tô: 

Quý độc giả có thể tham khảo cách soạn thảo Hợp đồng ủy quyền gửi xe do Luật Việt Chính cung cấp dưới đây, để nắm bắt được các thông tin cần có trong Hợp đồng ủy quyền.

TẢI: Hợp đồng ủy quyền gửi xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                         

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ……….. tháng ……. năm 20……, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Ông …………, sinh năm 19……., Căn cước công dân số ……………… do ……….. cấp ngày …………………..;

Và vợ là bà …………….., sinh năm 19……., Căn cước công dân số ……………….. do ………………………. cấp ngày …………………………………..;

Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

    Ông ………………………. sinh năm 19…., Căn cước công dân số …………….. do ………………………… cấp ngày ……………………..;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc ủy quyền theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: CĂN CỨ ỦY QUYỀN

1.1.   Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô theo Đăng ký xe ô tô số …………… do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp ngày ………………, đăng ký lần đầu ngày …………… mang tên chủ xe là ông ………………………….. Cụ thể như sau:

Nhãn hiệu: ……………………                   – Loại xe: ………………

Màu sơn: …………..                             – Số khung: …………………….

–  Số máy: ……………………….                   Biển số: ………………………….

Chiếc xe ô tô nêu trên đang được thế chấp tại Ngân hàng ……………………. và bản gốc Đăng ký xe đang do Ngân hàng giữ. Ngân hàng ……………………….. đã có công văn số ……………….. ngày ………………… về việc xác nhận đang giữ bản chính Đăng ký xe ô tô số ……………………. và đồng ý với nội dung ủy quyền dưới đây.

        Điều 2: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

2.1.   Bằng Hợp đồng này, Bên A cho phép Bên B được quyền thay mặt và nhân danh Bên A thực hiện việc: Gửi, đỗ xe chiếc xe ô tô nêu trên tại ………………………………… và các công việc để phục vụ cho nội dung nêu trên. 

        Trong phạm vi ủy quyền, Bên B được toàn quyền liên hệ với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để lập, ký tên trên các giấy tờ có liên quan.

        Bên B được tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền, thực hiện các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền, trừ việc ủy quyền lại cho bên thứ ba. Bên B được kê khai và nộp thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác phát sinh từ việc ủy quyền nêu trên.

2.2.   Bên B đồng ý nhận thực hiện các công việc ủy quyền nêu trên. 

Điều 3: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là 02 (hai) năm kể từ ngày ký Hợp đồng ủy quyền này hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Điều 4: CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên B không yêu cầu Bên A phải trả thù lao để thực hiện Hợp đồng này.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

5.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc giấy biên nhận thế chấp của Ngân hàng;

– Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

– Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng ủy quyền này;

5.2. Bên A có quyền sau đây:

– Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

6.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

Tham khảo: Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

– Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

6.2. Bên B có các quyền sau đây:

– Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện càn thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

Điều 7: CAM  ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

– Những thông tin trong hợp đồng này là đúng sự thật;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

– Hợp đồng này không ảnh hưởng đến thủ tục thu hồi nợ của Ngân hàng (nếu có)

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

8.1.   Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi các bên ký kết và được công chứng;

8.2. Việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được các bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng
Lại Khánh, thành phố Hà Nội hoặc tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

8.3.   Các bên đã tự đọc/nghe đọc, nghe Công chứng viên giải thích toàn bộ nội dung Hợp đồng này và các quy định của pháp luật có liên quan; các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này và cùng ký tên/điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.  

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng …….. năm 20…….. (Ngày ……….., tháng ……., năm …………………………………..), tại Văn phòng công chứng ……………., địa chỉ: ………………..

Tôi ……………………………., công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN

Hợp đồng ủy quyền được giao kết giữa:

BÊN ỦY QUYỀN:

Ông ………………………, sinh năm 19…, Căn cước công dân số ……………. do ………………………………. cấp ngày ……………………;

Và vợ là bà …………………, sinh năm 19……, Căn cước công dân số …………. do ………………………….. cấp ngày ……………..;

Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………;

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

    Ông ………………………. sinh năm 19……, Căn cước công dân số ………… do ………………………….. cấp ngày ……………………….;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………….

– Các bên đã tự nguyện giao kết Hợp đồng này;

– Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này, các bên giao kết có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Các bên giao kết cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc giao kết Hợp đồng này;

– Mục đích, nội dung của Hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Các bên giao kết đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào từng trang của Hợp đồng này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong Hợp đồng đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của các bên nêu trên;

– Hợp đồng công chứng này được lập thành 04 (bốn) bản chính, mỗi bản chính gồm 03 (ba) tờ, 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý như nhau; người yêu cầu công chứng giữ 03 (ba) bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng công chứng Lại Khánh, thành phố Hà Nội.

Số công chứng: …………../20………/HĐUQ  quyển số ……….. TP/CC-SCC/HĐGD 

Trên đây là Mẫu hợp đồng ủy quyền gửi xe ô tô mà Luật Việt Chính muốn gửi tới quý bạn đọc, hy vọng sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến cho bạn đọc. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua Website này hoặc qua Zalo: 0911.111.099. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc 24/7.

Trân trọng!

Bài viết liên quan