Tham khảo mẫu văn bản kiến nghị về kết luận giám định thương tật

THAM KHẢO MẪU VĂN BẢN KIẾN NGHỊ VỀ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

Kết luận giám định có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thu thập, xác lập chứng cứ, củng cố chứng cứ, kiểm tra chứng cứ là cơ sở để các cơ quan, người tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. Kết luận giám định sai có thể dẫn đến oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Như vậy, khi phát hiện kết luận giám định có sai sót hoặc chưa rõ ràng thì Luật sư cần có văn bản kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tiến hành giám định lại. Bài viết dưới đây là một trong những nội dung tham khảo.

Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

Văn phòng Luật sư X

Số…./KN-LS

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                        Hà Nội, ngày… tháng … năm

BẢN KIẾN NGHỊ

          Kính gửi: Ông Viện trưởng Viện kiểm sát Thị xã N, tỉnh B

          Tôi luật sư Nguyễn Văn K, trưởng Văn phòng Luật sư X, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn C trong vụ án Cố ý gây thương tích mà Qúy cơ quan đang giải quyết.

          Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự đào tạo điều kiện của Qúy Cơ quan để tôi thực hiện nhiệm vụ của người bào chữa.

          Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, kết luận điều tra, đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tôi nhận thấy việc cơ quan điều tra căn cứ vào kết luận giám định sổ 20/2019/GĐPY ngày 17/2/2019 xác định tỷ lệ thương tật của bị hại là 11% đề nhị VKS truy tố các bị can về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2 Điều 134 BLHS là không có căn cứ.

          Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định kết luận giám định số 20/2019/GĐPY ngày 17/2/2018 của Trung tâm pháp y Sở  tế Bắc Ninh vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Kết quả giám định đã mâu thuẫn với nhiều chứng cứ của vụ án thể hiện ở những điểm sau đây:

Thứ nhất, hồ sơ giám định thiếu các tài liệu bắt buộc phải có. Đó là thiếu bệnh án, thiếu các hồ sơ về y tế liên quan đến giám định (Biên bản xác nhận ngày 2/2/2019); không có ảnh chụp các vết sẹo ở tay trái của bị hại.

Căn cứ Thông tư số 47/2013 ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế về quy trình giám định thì khi thiếu các tài liệu trên Hội đồng giám định phải từ chối giám định.

Thứ hai, Phần iv trong Kết luận giám định về phương pháp thực hiện giám định số 20 không ghi bất kỳ phương pháp giám định nào là trái với Điều 32 Luật Giám định tư pháp.

Thứ ba, giám định viên căn cứ vào Giấy chứng nhận thương tích số 19/CN ngày 11/1/2019 trong giấy chứng nhận thương tích này ghi rõ bệnh nhân có 03 vết thương nhưng Hội đồng giám định lại kết luận 04 vết thương, trong đó có vết thương mu bàn tay trái không ghi trong giấy chứng nhận thương tích nhưng giám định viên vẫn tiến hành giám định vết thương mu bàn tay trái. Bên cạnh đó hội đồng giám định thương tật không căn cứ vào biên bản xác nhận vết thương mà chỉ căn cứ vào giấy chứng nhận thương tích. Do đó kết luận giám định không hợp pháp.

Tham khảo: Xác định tỷ lệ phần trăm thương tật trong vụ án hình sự

Do có những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nên kết luận giám định không được coi là chứng cứ để xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân. Đề nghị Qúy viện không công nhận tỷ lệ thương tật của kết luận giám định số 20/2019/GĐPY ngày 17/2/2019 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh để truy tố các bị can.

Trân trọng cảm ơn          

                                                                                                                            Trưởng văn phòng

Nơi nhận:                                                               

– Như trên;

– Lưu VP.                                                                                                           Luật sư Nguyễn Văn T

Tham khảo: Mẫu văn bản kiến nghị về việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại                                                                                                

                                                                                 

                                                                                             

Bài viết liên quan